Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ia )

Of de Canons en Wagens zyn ingefpannen geweert.

Het aantal Gefchut in het Parcq zich bevindende.

Het aantal Caiffons, Wagens en Karren.

En zal de Officier, na gedaane Afloffmge, dit fchriftelyk Rapport aan den Commandant van den Veld-Ttain overgeeven.

Alle andere Raporten worden door de OnderOfficieren mondeling gedaan.

De Officier zal de 24 uuren prefent aan de Wagt blyven; doch aan eenige weinige Manfchappen. en wel niet meer dan aan een vierdepart van zyn Wagt, te geiyk verlof mogen geeven, om te gaan eeten, op daar toe te bepaalen uuren. En zal zorge dragen, dat voor het overige, zo by dag, als by.' zonder na bezette wagt, zyn Wagt compleet zv. En zal de Bombardier , de Brand Wagt cornmandeerende, hu zelfde hier omtrent, hebben te obferveeren.

Wanneer de Commandeerende Generaal , de Groot Meefter ofte andere Generaals Perfonen, den Train naderen, zal de Officier direót door een der Ordonnantiën, aan den Commandant van den VeldTrain daar van kennis laaten geeven.

By Zonnen ondergang zal de Rttraitefchoot j?edaan worden uit een der drie Canons a 12 ig, (ofte Alarm-Stukken) dewelke 10 paffen voor de Parcq-Lyn uitgetrokken zyn. Derzelver Voorwagens blyven in het Parcq.

De Tambour-Major zal zich voor Zonnen ondergang aan de Wagt laaten vinden, om door de Tambours van de Wagt en van het Piquet, de Retraite te laaten flaan. By het flaan der Reveille aal hy ook prefent zyn.

' Voor dat de Retraitefchoot gefchied, word een kleine Roffel ter waarfchouwing geflagen, en zal

zulks

Sluiten