Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 15) .

Orders voor een Artillerie - Officier, gedetacheert by twee VeldBattaülons.

Aan ieder Veld-Battaiüon worden gedurende de Campagne geaKacheert twee korte Canons a 3 fê, ieder befpannan met 4 Paarden, en. by ieder Canon een Bombardier, een Corporaal en zeven Gemeenen ingedeelt.

Het Battaiilon geeft 4 Handlangers by ieder Stuk; by de 4 Stukken komt een Officier, en Ly de 16 Canons of 8 Battaillons, een Capitein, zo he;, getal der Capiteins zulks toelaat.

De Officier zal by de indeeling der Artilleriften van ieder Canon , het Nummer aan ieder Canonier of Handlanger geeven, en hem zyn poft aanwyzer, en dezelve reeds dadelyk exerceeren , volgens het Reglement voor de Exercitie met de 3 f&, van den 30 Juny 1792.

Hy zal alle maatregulen neemen , op dat hv by aanhoudenheid deeze Manfchappen de weekelyKfcbe Leeningen kan uitbetalen, en za! hier omtrent* de nodige voorziening en fchikking maken met den Adminiltrateur der Compagnie tot dewelke zy gehoren.

Hy zal voor ieder Canon een Caiffon ontvangen, bsfpannen met twee Paarden, en met Munitiën aangevuld; en zal aan den Commis een Recu geeven van al wat hy heeft ontvangen, en deszelfs Caiffon en Voorwagen naar behoren voorzien, de Patronen rondom met Werk laaten bepakken, in getalle zo als nader te bepalen, en zal de plaats merken waar Patronen met Kogels, eh met Blikke Dozen, zo met groote als kleine Kogels, geplaatft zyn; de Kogel-Patronen in de middenvakken; dan kunnen de Cardetz Patronen met groote Kogels aan de eene B 4 zy-

Sluiten