Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( K )

Ik beveel hetzelve in uwe aenhoudende gunst* r— i»v4»rdert met ons de nuttige fchikkingen tot onderwijs van de jeugd, op dat de menfchen tot goede burgers, en ware Kristenen gevormd worden. De opperfte Monarch beziele u roet den geest der wijsheid, en wil u fteeds de bes? te zijner zegeningen fclienken]

ó Hoe gelukkig zou de waereld zijn, indien elk aen de verpligting, welke hij den maetfchappije fchuldig is, beandwoorde! Laet dit ons aL Jer doel zijn, Toehorers! — en wie uwer zou thands niet gaerne iets van het zijne afftaen, om ook onze pogingen te onderfcbragen, en daerdoor aen het algemeen welzijn te arbeiden. Wy bevelen de belangen van dit Fonds uwer mededeelzaemheid aen — hoe flreelend is het gedagte, een werk van liefde verrigt te hebben, welks gevolgen bij de nakomelingfchap gezegend zullen zijn. Het aendenken aen uwe mildadigheid zal anderen tot dankbaerheid ontvonken, en u zeiven vreugde verfchaffen: ja gij zult door weltedoen de goedkeuring des Allerhoogstcn verwerven, en zelf uwe eigen gelukzaligheid ver, meerderen.

Ziet

Sluiten