Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c * )

fidenten van het Vertegenwoordigend Lichaam, door de Leden van de Commisfiën van Toezicht en'.Politie, door de Reprafentamen, of uit derzelver naam door den Boodicnapper van Staat zullen worden gegeven, en niet vermogen de Pacquetten of Brieven, welken hun ter bezorging zyn overgegeven, op het Comptoir of elders nederteleggen, of de expeditie daarvan aan een ander toetevertrouwen.

6.

Zy zullen verplicht zyn optepasfen by alle de befoignes, welke voor, na of onder de Vergadering, door Commisfiën mt het Vertegenwoordigend Lichaam, in het Nationaal Gebouw gehouden worden, en niet vennoten zich te abfenteeren, voor dat de befoignes volkomen .zyn afgelopen.

Zy zullen zorg dragen, dat in de refpeótive Vertrekken, vvaann de beloignes moeten gehouden worden, een behoorlyk getal Pennen, Papier, en het verder benoodigde voorhanden zy — en na het eindigen van dezelven verplicht zyn, de Pennen en het overgebleven Papier byëentezamelen, en den volgenden dag aan de Kamerbewaarders ter hand teftellen, zonder dat zy zullen vermogen iets daarvan voor zich te behouden veel min aan anderen te geven, of te verkoopen. * 8.

Na het fcheiden der Commisfiën , zullen zy dadelyk zorg dragen, dal de Kaarsfen uitgedaan, en het vuur zoodanig worde bezorgd, dat daarvan geene ongelukken te wagten zyn; ten welken einde zy dadelyk van het aflopen der befoignes aan den Concherge van het Gebouw zullen kennis geven.

9:

Ieder morgen te & uuren, zal zich één Bode aan het huis van den Prefident der Eerfte, en één aan het huis van den Prefident der Tweede Kamer laaten vinden om derzelver orders aldaar te vernemen — of wel zoo'veel vroeger of laater, als de Prefidenten zullen goedvinden te bepaalcn, en welke Bode zich tot den dienst voor •den Prefident, geduurende den geheeleu dag zal moeten onledig houden.

io.

Sluiten