Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C 7 > .

land met den faturdagavond eindigen endaar de fondag aan de godsdienstige pligten was toegewyd , by welke de dorpelingen zich niet konden onthouden , van tegenwoordig te zyn, hadden zy ilechts den tusfchentyd van faturdag avond tot zondag , om zich van hunne werkzaamheden te ontlasten, en in navolging van de vergadering der hedendaagfche Jooden in hunne fynagogen, gaaven zy san die fchuldige vermaaken den naam van b-jeenkoimt. Voegen wy er by, dat de hoofden dier plegtighecden de duisterheid des nachts, om hunne fchandelykc handelingen te bedekken, en de tenniste hunner daaden voor de vreemdelingen, te verheden, noodig hadden. Weldra, voerde de losheid .er de diefftal, de godslastering, de meineed, de godverloochening., en de ysfelykheeden der grooffle ongebondenheid in , daar de zeeden , even zo zeer als de godsdienst, beledigd wierden. De ongelukkige voorltanders van die zoorten van gezindheid deeden, door zich te verderven, geen nadeel, dan aan hen zeiven; maar de Woede , van 0 3 . braa"