Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< *9 >

gevoel, en eene bovennatuurlyke'verrukking^ kunnen aanneemen. Het is op den navel des Voorzitters, dat de toovenaars, tot teeken van onderdaanigheid, hunne monden hechten, terwyl de jonge dochters, in deeze fchandelyke verborgenhéeden ingeleid, hunne roodverwige lippen op dè roode en brandende voorhuid des plegtigen offeraars plakken. Het was Johanna's beurt , van ingeleid te worden: het voorbeeld baarer gezellinnen had een gedeelte haarer vrees verdreeven.

Het gezigt van dien verwonderlyken fcepter heeft by haar de onftuimige verlangens, waarover zy geene meesteresie meer is, verwekt; de volle vergaadering dwong haar, den vroomen pligt te gaan vervullen, en haare moeder fleept haar met zich. Men kan zich haaren toeftand , byhet naaderen tot den zwarten man, om hem te aanbidden , en het teeken, dat haar aan deeze fchandelyke vergadeiing verbind, teontfangen, verbeelden. Haar corfet kan, naauwlyks, haaren kioppenden boezem bedwingen; haare driftige ademhaaling, haar vonkleud oog, C éri