Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jt 66 >

die zyne dienstboodcn uithuuwlykt, en het fJagtofter der woeste driften zyns neefs onder zyne befcherming neemt; in het kort, de vriend van Voltaire.

de Kooning. In waarheid! ziedaar een' v/onderlyk'menschi Ach i heb ik er veel, als die, in myn kooningryk, fchoone marquifinne? . , .

de Begunstigde enz.

Zeer weinige tot dien trap van volmaaktheid; maar, daar zyn er, die men op denzelfden regel kon plaatzen. Thomas , by voorbeeld .... den fchryver van den brief aalt het volk, en van de lofreeden van Descartes.

de Kooning. , *

Ach ! ziedaar noch een Descartes, die ons veel kwaad gedaan heeft, aan ons en andere vorstent Myn canfelier heeft er my ook een woord van gezegd. ... de hooge fchool vair Parys, die zeekerlyk er] kennis van heeft, heeft verbooden, zyne wysbegeerte te onderrigten,

ais