Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$8 DE DOOD VAN ROLL A.

de een en ander een blik vol eerbied en dankbaarheid naar den eenigen waaren God ten hoogen hemel heft; dat alles is myn werk. En Las Cafas zou my in zyne armen fluiten, en een traan, 'vol van Zachte weemoedigheid, zou een milde zegen op m'y doen afdruipen. Begrypt gy nu,hoe men den dood lachgend kan trotfeeren?

PIZARRO.

Gy zyt nog (leeds, zo als gy altyd waart, een dweeper.

ALONZO.

Ach, als deeze dweepery my ooit verlaaten i konde, dan was ik waardig — Pizarro's vriend te heeten.

PIZARRO.

Ja! trotfeer my maar, Jongen! Hier zitten gee-> ne oude wyven in den raad,hiervonnisfenmannen..

ALONZO.

Ik ken uwe manhaftigheid, en ben daarop reeds? gevat.

PIZARRO.

Zo veel te beter voor u! want gy hebt flechtss weinige oogenblikken meer te leeven. Ga, en bereid u tot den dood!

ALONZO.

Ik ben bereid,

PIZARRO.

Heeft uwe hooge dweepery eok vrouw en kin-1deren uit hart en zin verdrongen ?

ALON-v

Sluiten