Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lao DE DOOD VAN ROLLA.

een overwonnen vyand met voeten trad. Edelmoedigheid is flechts. voor edele zielen: Vernie. tig den booswicht, gelyk hy anderen doet. Verlos, de aarde van een monfter, dat van de oude ■waereld wierd uitgebraakt, om de nieuwe te overheerfchen. Uw tweede vaderland zal ,u een dankbaar vreugdegefchrei toejuichen, en een roemryke rust in den fchoot der uwen zal uw zalig lot zyn. Welaan, bellis!

alonzo.

Ik heb myn befluit genomen.

V elvira. 1 Volg my dan!

alonzo.

Geenszins! Zoek u een ander werktuig uwer wraak. Er was een tyd, dat deeze Pizarro my beminde, dat hy alle zyne roemryke gevaaren op het flagveld, en alle de genoegens zyner tafel met my deelde. Honderdmaalen heb ik gerust aan zyne zyde geflaapen, en deezen Man zou ik in den flaap vermoorden?

elvira.

Heeft hy niet alle banden tusfchen u en hem verbroken ?

alonzo.

Ja, maar niet den band zyner weldaaden.

elvira.

Dweener! Ik Iaat u alleen. De eenzaamheid

zal

Sluiten