Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï46 DE DOOD VAN ROEL A.

my welkom, daar my deeze flag mislukte. Maar eerst moet gy my nog hooren. (Woedende.) ƒ3, ik wilde uit barmhartigheid u zonder fmartén mi de waereld zenden; maar gy zyt door het lot gedoemd, om door berouw en knagingen van uw geweten langzamerhand dood gemarteld te worden, Welaan; vermoord ook my, gy moordenaar der volken! Herinnert gy u nog, hoe uw gladde tong myne onfchuld ondermynde, my van myne zaligheid beroofde ? Hoort gy nog de laatfte woorden myner oude ftervende moeder, hoe zy den verleider van haar kind vervloekte? Ziet gy nog wel de laatfte flüipen myns broeders, die de eer van zyn zuster wilde wreeken, en door uw moordend Maal fnetivelde ? — Kom —• kom, verwaaten booswicht! volg my, kort of laat, in den killen fchoot van 't graf; de muziek tot uw óntfangst is reeds ge* reed: de vloek van myne moeder! de zieltoogende kreet van mynen broeder! en het akelig gefchrei van tallooze, door u vermoorde en om wraak fchreeuwende, volken!

pizarro. (zyn ontroering verbergende , tegen den wacht.) Zult gy myn bevel ter uitvoer brengen?

elvira.

Gy, Rolla! hebt my bedrogen, ik vergeef het u. Laat uwe verachting my niet volgen in het graf. Ik was voorheen een deugdzaam meisje, vroom

eu

Sluiten