Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Marienburg.

9

TWEEDE TOONEEL.

(Ben zaal op het lustjlot te Pet er hof.) Natalia, Chatinka. (Zy komen ten gelyken tyde van vcrfcheiden zyden.)

N a t a l i v.

Ha, ontmoet ik u eindelyk weder hier? Waar zyt gy toch den gantfcheu morgen geweest?

Chatinka.

Waar ik geweest ben, lieve Vorftin? Zo

wat rondgewandeld, my verlustigd aan de menigvuldige tovertooneelen der Natuur; van de hoogte der tuinen nedergezien in de onmeetbaare vlakten der zee, dan eens naar de toorens van Kroonftad , dan weder naar de geliefde landftreek van myn geboorteplaats, en dan tegen my zei ven gezegd: Ach dat u toch de toorens van Marienburg zo naby waren als die van Kroonftad! Daar kwamen dan de beelden van den voorleeden tyd weder voor myn e ziel; daar dacht ik dan aan vader en broeder , waar zy nu wel zyn mogten ? Of zy nog in leven waren ? Welke woestenyen Zy mogelyk om mynentwille ronddwaalden? Of er dart geeij middel meer overig zou weezen om de plaats van hun verblyf te ontdekken ? — En zo gingen de uuren van deezen treurig fchoonen morgen ras voorby !

A 5 Na-