Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hit Mïisji

N a t a l I a.

Bevalt het u hier niet beter, dan in Petersburg?

Chatiïv ka, (haar de hand kusfckende.) Mogt my toch de goedheid van den Czaar, mogt my toch uwe goedlieid, voortreflyke V.oritin, nooit doen vergeeten wie ik ben? van waar ik ben gekomen? waarheen ik weder gaan zal?

N A t a l 1 a,

Myne Chatinka heeft geen reden om hiervo r bezorgd te zyn.

Chatinka. ö Vorstin! die my in zo veele betrekkingen dierbaar zyt! Vriendin, Weldoenfter, Moeder der arme verlasten Weezen! Uwe nedrigheid, uw liefderyk voorkomen , uwe hemelfche zagtzinnigheid doen my dikwils ogenblikken genieten , waarin ik my zo geheel gelukkig acht , als of ik nog te Marienburg in de zaligde ftonden myner

vreugderykfte jeugd verkeerde. Ach dat een

bloeder, dien ik onuitfp'-eeklyk beminne; dat een vader, zo als er geen wyzer , tederhartiger zyn kan, wyd en zyd zwervende om my treuren moeten!

N a t a l i a.

Uw vader en broeder zyn mogelyk zo ver niet

meer. Wees bedaard, goedhartig meisje!

waarom zouden wy niet den besten uitflag van oaze nalpooringen mogen verwachten ?

Cha.