Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7«* Het Mkiiji

C z a a k.

Gy vergeeft immers myne overyling?

Menzikof. Myn groote Czaar! Uw yver voor het algemeene best was ook in dat geval zichtbaar, waar zelf

de vriend mishandeld wierd. Maar echter,

-— mag ik zeggen, wat ik wel wenschte? Czaar. Spreek, Menzikof!

Menzikof.

Een onwankelbaar vertrouwen op de ftand. ,

vastigheid myner denkwyze! Begaa ik een

misdag, dan ftaa ik mogelyk met myn Czaar daarin gelyk, van namelyk, uit yver voor het goede gefeild te hebben ; ook dan mag my myn Czaar nog firafbaarer achten dan ieder ander; maar overtuigd . zal hy toch eenmaal zyn, dat Menzikof geen yve. riger pooging kent, dan de eerlykfte vriend van Pe. ter, de getrouwfte onderdaan van den Czaar, en de werkzaamfte burger van het Vaderland te zyn. Czaar, (met zyne eene hand Menzikofs rug omvattende.) Er zyn twee menfchen in de fchepping , die zich voor my onontbeerlyk gemaakt hebben, Chatinka — en Menzikof

Menzikof. Myn Czaar, myn Peter! 'Zygaan, elkander wc* ■derzyds omvattende, heen.)

ZES-