is toegevoegd aan uw favorieten.

De Haagsche correspondent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j>30 DE HAAGSCHE CORRESPONDENT.

„ Blindheid en wanhoop deeden Willem den Vier. „ den, de hand krygen in de beftiering van myne zaken; „ en daar uit alle het gebeurde in die dagen paalvast is, ,, dat de fnaren tot myn ondergang wierden gefpannen, », had ik alle reede van blydfchap, toen de dood hem aan „ zyne oogmerken — en my aan zyne heerfchzugt ontrukte,

„ Maar ag! — ag Mevrouw! myne kwaal wierd hier , door niet wegenomen, myne rampen wierden niet lig„ ter gemaakt! ik viel als een arm, blind en vertrapt Man,

in de handen van een Vrnuw, die elk ogenblik verloren

rekende, in hetwelk zy my geen nieuwe linerten aan, deed, en myn totalen ondergang niet verhaafte, waarby ,, nog kwam, dat deze Wil lem "de Vyfden, ter op,, voeding wierd vertrouwd aan een Schep fel, dat zulk een „ groot vyand en onderdrukker van my was, (fchoon ik „ te blind en te ongevoelig was, door vernedering en fla„ verny, om myne elenden te bemerken,)als hy een vrind », en begunftiger was van Vremdelingen, die my beroofden », en uitmergelden.

„ Alle die zigtbare en tastbare mishandelingen, verne. „ deringen, berovingen myner vermogens waren niet mag,, tig, om myne genegenheid voor het Huis van myne „ Onderdrukkers uittewislen: — met biydfehap zag ik ,, het tydftip naderen, dat deze ondankbaare man, deze

Willem den Vyfden, de luisterrykfte bedieningen in „ myn huis bekleedde, wanneer ik hem met meer we'da„ den, met meer fchatten overhoopte, dan iemand zyner „ Voorvaderen; — ik beken, ik deed hier door meer dan „ ik had behoren te doen, dog de hoop, dat hy myné , welvaart, myn geluk, myn belang, met hart en ziel ,', zou behartigen, dat hy daar voor, volgens zyn eed en ' pligt, zig zeiven, de nood het vorderende, zou opöffe_ „ ren, deed myne goedheid en milddadigheid hem fpore, loos worden.

„Hy