is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van F.L. Kersteman, professor honorair en doctor der beide rechten [...] door hem zelven beschreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C m )

perfoonën van het gezelfchap gemaakt werd, wie eigenlijk de Autheur van dat werk jen was, en hoe zeer verfcheidene perfoonën, waaronder ik ook begrepen was, als zodanig opge* noemd werden, zoude deeze weddingfchap waarfchijnelijk onbeflist gebleven zijn, indien ik de beide Heeren niet aangeraaden hadde, zig tot uitiluiring van zaaken naar den Boekhandelaar baaldk te begeeven: zij volgden mijn' raad , gingen terftond na zijn huis, en bewogen hem om in ons gezelfchap te ko-> men: zo dra hij mij zag, en de onderlinge begroeting tusfchen ons gedaan waren, noemde hij mij verfcheidene maaien bij mijn' naam, en verklaarde mij voor den fchrijver van de. Boeren Studeerkamer, als toen het recht van Copij daarvan gekocht hebbende, te kennen: de weddingfchap daardoor beflist zijnde, werd mij vervolgends door de perfoon die dezelve gewonnen had, den volgenden morgen de drie gouden rijders heimelijk aangeboden, onder voorwaarde dat ik twee merkwaardige gevallen, onlangs binnen de ftad Amfteldam gebeurd, daarin moest plaatzen , gelijk ik in dit opzicht ook naderhand mijn woord gehouden heb.

Onder alle de kraambevaJlingen welken mijn vrouw geduurende den trouwftaat te beurt wa-