is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Oftoler, 1787. 5519

maken, zullen houden cn aanmerken als Vyanden SchoonVan Onze Perfoon, van Ons Huis, en van Onze hoven. waare belaugens, en als Beledigers van Onze Eer.

Gegeven in 's Gravenhage den 15 October 1787.

(Was geteekent)

WILLEM PRINS van ORANGE.

(Qnderflond)

Ter Ordonnantie van Zyne Hoogheid.

(Was getekent)

W. van CITTERS.

Omtrend het Vreugdebedryven is door de Regeering alhier den 22 Oétober deze Publicatie afgekondigd :

Alzo Burgemeefteren en Vroedfchappen der Stad x*- Schoonhoven in ervaringe gekomen zyn, aan den eenen kant, dat by zommige van de welmeenende Voorftanders van de gezegende Conftitutie van deeze Republiek, zö als dezelve in den jaare 1747 is herfteld, en in den jaare 1760" nader bevestigd , eenigen toeftcl word gemaakt, om hun billyk genoegen over dien langgewenschten ommekeer van zaaken, die wy thans door de hulp van de goede Voorzienigheid mogen beleeven , door openbaafe vereieringen en groenmaken van Huizen te kennen te geeven, cn aan den anderen kant by zommige van de zodanige hunner Ingezeetenen , welke zedert eenige jaaren onder het fchandelyk misbruik van den naam van Patriotten, het hunne hebben toegebragt, om het Land te beroeren,, de gezegende Hhh hhh hhh hhh Con-