is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o Het BEROERD

„ men met al hetgeen onze Gecommitteerde

5, Spreeker op den Doele, voor de al-

„ gemeene zaak toegeitemd , en ter uitvoer ge„ bragt heeft, belovende , volgens onze eerire „ declaratie, den voorn. Perfoon tegens alle over-

last, aanklagt, en wat ten nadeele van deszelfs „ goeden naam en perfoon , met betrekking op „ de voorfz. handelingen, op den Doele, onver* „ hoopt zoude mogen ondernomen worden, op „ wat plaatze het ook zyn mogte, mondeling en „ dadelyk te zullen befchermen en verdedigen, „ en in geval het tegendeel van ons bevonden „ wierd, ons zei ven voor eerloos te verklaren".

Nevens dit Getuigenis was gevoegd eene Verklaaring der vierenvyftig overige Spreekers, van deezen inhoud.

„ Wy ondergefchrevene betuigen, dat de tien „ Perfonen de Commisfie wegens onze algemeene „ zaak, zoo by zyne Hoogheid, als by de Ed. „ Mog. door zyne Hoogheid gecommitteerd, in „ alles getrouw, en naar waarde der zaak verder „ ter uitvoer gebragt hebben, dit betuigen wy „ overige 54 Leden, met mond , hatr en deeze „ onze handteekening".

Met deeze beide Gefchriften liepen de verlegene Gekommiteerden rond by de Burgers. By zommigen door dwang, by anderen gewillig vonds het laatstgemelde eenige Tekenaars; doch het

eer-