is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. tof

Voorzittenden Burgemeester, om van denzei ven last en bevelen te vraagen, ter handhaavinge der algeraeene veiligheid. Doch hier ontmoette hy eene bejegening , welke hy niet verwagt hadt. De Burgemeester gaf tot antwoord, ten verzogten oogmerke geenen last te kunnen geeven, zonder mede weeten en toeftemroing des tweeden Regeerenden Burgemeesters. Onder het dreigende gevaar moest men dan deezen zoeken, doch vondt hem nergens.

In deezen ftaat van zaaken, vonden de Burgers der Kompagnie, in welke het boven gemelde was voorgevallen, best geraaden, by gebrek aan last en fchikkinge van hooger hand, op eigen gezag, op zelfsbeveiliginge bedagt te zyn. In merkelyken getale vergaderden zy, voor het huis des aangevallenen Herbergiers, alwaar de bevelhebbende Officier hun met Scherp deedt laaden. Dit fchynt eenen fchrik gebragt te hebben in het hart der zulken , die, veelligt , eenigen verderen onraad voedden. Althans de avond en de daar op volgende nacht liepen voorby, zonder dat men eenige rustverftoorende beweeging vernam. Zééën gebruikten veelen der Arnhemfche burgers de voorzorge, om zich te voorzien van Snaphaanen en fcherpe Patroonen, om, ter plaatze, alwaar zulks noodig zyn mogt, op het eerfte gerogt, te kunnen gebruikt worden.

De