is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 450 )

Koning en deszelven ongelukkige familie, of ik verbeeld mij eenen booswigt te zien, die zig als den verachtlijkften zijner vleijers zoude openbaaren, wanneer, door een onverwagten keer van zaaken, de Vorst wederom op den throon herfteld wierdt. Ook heb ik nimmer iemand gekend , die zig onderfcheidde door het overneemen der vooroordeelen, het aanmoedigen van de grillen, en het voorwenden van eene verwonderlijke verknogtheid aan de perfoonen der Vorsten in den vollen luister van derzelver magt, of ik heb hem verdagt gehouden van de dolzinnigfte volksman te zullen zijn, en de bitterfte vijand van deeze zelfde Vorsten, indien dezelve immer in zulk' eenen toeftand mogten geraaken als die van de Koninglijke Familie in Frankrijk. -