is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van F.L. Kersteman, professor honorair en doctor der beide rechten [...] door hem zelven beschreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C -77 )

fómnrgo Rijkn en veele Lan<1fchappen nd zij; zoude fleepen, en dat een ontvlamt doch onvertraagd Vorst, die ten tijde van dee?e zijne voorzegging nog geboren moest worden, de oprechter van dat nieuw koningrijk waarfèhijnelijk zoude weczen, maar dat hem tot nog toe onbekend geb:e/en was, of die gebeurtenis in de Noordelijke dan Zuidelijke Laudureeken van Europa voorvallen moest: ondertusfchen heb ik in alle mijne planeetkundige befchouwingen voor zo veel de kunstbewerking betreft, geen fchijn of fchaduwe aan den Zodiak daar van kunnen ontdekken , misfehien dat ik gedwaald hebbe, en deeze misfhg veroorzaakt is geworden om dat ik niet als hij mijne onderzoekingen aangaande deeze belangrijke gebeunenisfe op driekoningen nacht gedaan heb: ondanks zulk eene kleine vergniping die gemaklijk onder kunstgenooten intefchikken is, zal men mij wel het recht willen doen van te gelooven, dat mijne Astro» 'logifche ontdekkingen raakende het wonderjaar 179a, ten minden zo ver gegaan zijn, van onbefchroomd te kunnen verzekeren, dat er geduurende hetzelve fchrikkeljaar iet meer gebeuren zal dan men zig oppervlakkig verbeeldt, en iet minder dan men volgends het algemeen verlangen verwacht.

II. DÜEL. M