is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 97

was de overmagt der Engelfchen zo groot, dat zy zich weinig daaraan ftoorden, wie Malakka in bezit had <, en dat zy zich bedienden van de haven * alsof dezelve hen toebehoorde. De Hollanders, die hunne vorderingen met fcheele oogen aanzagen, hadden moed noch krachten. De Engelfchen namen hier ververfchingen in, als niede alles wat zy nog noodig hadden tot het voorgen oomen beleg, en kwamen in den tyd van 31 dagen van Malakka in het gezicht van Lukoniën aan.

De Spanjaarden wisten van den oorlog nog niets en waren in 't geheel niet voorbereid. De Engelfchen fielden, om hun geen tyd te hiaten , de.landing te werk, die in fehuiten, gedekt door de fchepen, gefchiedde. De Spanjaarden vergaderden by dit onverwacht verfchynfel wel aan den oever te paard en te voet, om de landing te keeren. Doch het vuur van het Esquader noodzaakte hen, terug te trekken. En de Engelfchen, die in weerwil van de zwaare branding het land be^ reikten, fchaarden zich aan den oever in orde.

Zy vonden, dat de plaats regelmaatig en door eenige goede werken bevestigd, wel flegts van eene Bezetting van 800 man voorzien, doch veel te groot was, dan dat dezelve door een Corps, gelyk het hunne',. kon berend worden ; dat de inboorlingen % een woest en onderneemend volk, de ftad gemakkelyk met 10,000 man, op hunne barbaarfche manier ge;

G waaj

11.

Tyüpürk. Oen 19de van Oogstmaand.

De Engelfche vloot komt in het gezicht van Lukoniën aan. Den 19de van Herfstmaand.De Engelfchen landen by Manilla.Den vide van Herfst* maand.

Gefteldheid vari de plaats en de Bé' zetting;