is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

176 ALGEMÈENE

in.

TVDPERK.

Hun toeleg op het fort Pitt, 't welk zy influiten.

1

1 ( 1 ( <

]

den onderneemen, volkomen beveiligd was.

In denzelfden tyd, dat de Wilden het fort Detrpit aantasteden, berenden zy ook het fort Pitt, meer dan 40 Duitfche mylen van daar geleegen. Dit fort droeg oorfpronglyk den naam du Qttesne en was juist dat gene, welks aanleg onmiddelyk aanleiding had gegeeven tot den laatften oorlog tusfchen de Franfchen en Engelfchen (*). Het is meester van den geboelen Ohïó-ftroom, en was wel vast wegens deszelfs ligging, maar niet door de werken, die daarenboven door eene overftrooming der rivieren, die hetzelve dekken, veel hadden geleeden.

In deeze gefteldheid omringden de Indiaanen het fort, zo dat 'er zelfs geen bode üit of in kon. Zonder grof gefchut en ankundig in eenen behoorlyken aanval ioor loopgraaven en andere gevvoone rhikkingen by een regelmaatig beleg, meenden zy de Bezetting door dezelve ^eduurig te ontrusten of ook door honger tot de overgaave te noodzaaken. Met /erachting van alle gevaaren en met eene kloekmoedigheid, die zelfs de beste trouwen tot eer zoude verftrekken, posteerlen zy zich beneden aan den oever der ivier, kort onder het fort, en ftorteden :enen onafgebrooken regen van kogels in vuurpylen op de Bezetting neer.

De

(*) Zie Millot 11de Deel; of Christuni \fte )eel bladz. 78 en volg.