is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 177

De Kapitein Ekuyer, Bevelhebber van het fort, was wel zwak aan manlchap, beroofd van alle werktuigen en flegt voorzien van alle behoeften, zo noodzaakelyk tot het uithouden van eene beleegering, maar nogthans ftelde hy alle middelen te werk, welke konst en beleid hem aan de hand konden geeven, waarby hy door zyn volk krachtig onderfteund werd.

Generaal Amherst liet geenszins het fort aan zich-zelven over, maar zond onverwyld eene groote menigte oorlogs- en mondbehoefte onder een fterk geleide, door den Kolonel Bouquet gecommandeerd, derwaards.

De Kolonel was reeds tot aan de uiterfte grenfen der Engelfche volkplantingen gekomen , zonder by mogelykheid het minfte te kunnen ontdekken van den ftand en de beweegingen der vyanden. Een zaak, die in de Amerilaavfchz veldtogten een Legerhoofd dikwerf in groote verlegenheid brengt. De Indiaanen waren beter onderrecht. Zoras zy de marsch der Engelfche verfterking hadden vernoomen, braken zy het beleg van het fort Pitt op, floegen den weg in, welken zy wisten, dat de Engelfche troupen neemen moesten, en beflooten, by de eerfte voordeelige gelegenheid op dezelven aan te vallen. De Kolonel nam by de onzekerheid, waarin hy verkeerde, het befluit, om zich te ontdoen van alle de oorlogsen mondbehoeften, die naar zyne gedachten des noods konden gemist worden. Nu M trofee

III.

Tydperk. Toebereid» felen der Engelfchen , ora zich te verdeedigen.

Generaal Amherst zendt het fort Pitt eene verfterkingtoe.

Hafrchelyke toeftand van den Kolonel

liuüQ^uet.