is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178 ALGEMÈENE

lil

TVDPEIIK.

I ly wordt aangevallen.

Den K,de van Oogstmaanddes nademiddags te J uur.

Belicht van het gevecht, waarïn de Engelfchen eint'elyk He overhand behouden.

trokken zyne troupen een ruuw en bergachtig land in. Vóör ben lag een gevaarlyke enge weg , die eenige uuren lang door hooge en fteile bergen heenen liep. Nadat de manfchap eenige ververfching genooten had maakten zy toeftel, om 'er by den nacht door te gaan.

Terwyl zy nog met deezen toeftel bezig waren, en na eene bezwaarlyke marseh van zeven uuren een weinig meenden te rusten, werden hunne voorposten onverwachts door de Indiaanen aangetast. De vyand werd terug geflaagen en vry verre vervolgd. Doch de vlucht van deeze woeste benden was, gelyk menigmaal het geval is, meer een gedeelte van het gevecht, dan eene ontruiming van het flagveld. In het oogenblik, dat men op. hield met hen te vervolgen, hervatteden zy den aanval met een dubbelen moed. Verfcheiden andere benden kwamen uit een hinderlaag te voorfchyn, liepen even zo kloekmoedig als hunne Spitsbroeders, de hoogten af en vuurden met de uiterfte hardnekkigheid od de Emdfche tronnen.

De Engelfchen deedén eenen algemeenen aanval met hunne geheele linie en verdreeven ze van de hoogten. Doch zodra waren de Wilden niet van den eenen post verjaagd, of zy vertoonden zich wederom op den anderen, tot zy eindelyk door verfterkingen in ftaat gefteid werden, de geheele bende der Engelfchen te omcingelen en op het Convoi, dat achter gebleeven was, aan te vallen.

Dee-