is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4l6 J. HARGER ANTWOORD

Capitein cook, zegt bladz. 29, "in » geenen deele van gevoelen te zyn, „ als of het gylbier in ftaat zoude zyn, „ om het fcheurbuik, in een vergevor„ derden ftaat, op zee te geneezen, „ maar houdt zich nogtans verzee„ kerd, dat het voldoende is, om » voor te koomen, dat de ziekte, gea» duurende langen tyd, fterk de over„ hand neeme, waarom hy geen „ .zwaarigheid maakt, te zeggen, dat » het een van de beste middelen is, M welke men, tot nog toe, teegen het „ fcheurbuik uitgevonden heeft". Dit ftemtover een, met het dagverhaal, van den Cbirurgyn patten, op het Schip tbe Refolution; "ik heb het gyl„ bier, op de gantfche reis, in alle „ fcheurbuikige gevallen, van het „ meeste nut bevonden (i)".

Daar nu de getuigenisfen, weegens de nuttigheeden, van het gylbier van mout, ter voorkooming van het fcorbut, die geweldige zeepest, zo overvloedig zyn, zullen wy ons hier mede vergenoegen, en een voorfchrift

der

,,C0 J- pringlb door f. w. de monchy vertaald* Waclz. 27-30. *