is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van authentieke en andere stukken, betreffende de zaak tusschen Johannes Henricus Redelinghuijs aan de eene, en Pieter Paulus en Reinier Leendert Bouwens aan de andere zijde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9* )

„ ik u éénmaal in zekere aanfpraak, bij gelegenheid „ dat ik van het Secretariaat deezer Vergadering af. „ ftand deed, gezegd : Wanneer mijne zucht tot de „ vrijheid, immer kon miskend worden, zou misfchien »» het gwigt'g tijdvak mijns levens eenen aanvang „ neemen!- verachtelijke Jïervelingen! die onder het „ mom van Patriottisme het Folk jchandelijk mislet. » den, aan het misleide Folk te doen kennen , zou

" dan de heil<ge pdgt worden, die ik nog te vervuln len had!''

„ En dit Character zal ik trachten te bewaaren „ zo veel mij mogelijk zal zijn! - Ik verachte de „ dwingelanden — ik verachte hunne medeplichti.

„ gen! En daarvan zult gij misfchien een

„ gering bewijs in de Nationaale Courant van gis-

h teren gevonden hebben; en deezen rol

» zal ik uitfpeelen, zo lange mijn hart door de „ trouwloosheid mijner Medeburgeren niet verpest „ wonhi— mijn charaéter, — mijne wijs van denken zal ik nimmer verzaaken;— maar zo ik „ immer van mijne Medeburgeren voor wien ik mij „ durve opofferen, verlaaten wierd, - zou ik mij

„ in de duisterheid kunnen begraaven, dit land

» vervloeken, en een beter waerelddeel opzoeken! — „ Dan ik vertrouwe op Amftels braave Burge-

„ ren! Ja ! bij den Almachtigen betuige ik

„ hier op deeze plaats, dat ik op dit Volk mijn „ vertrouwen vestige! — En daarom zeg ik u met » een gevoelvolle ziel dank — oprechte dank voor

„ uwe genegenheid, meer dan eens, en nu

weder aan mij betoond!"

a n j J- IL REDELINGHUIJS.

Amfterdam den 12 December 1795. rje