is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van authentieke en andere stukken, betreffende de zaak tusschen Johannes Henricus Redelinghuijs aan de eene, en Pieter Paulus en Reinier Leendert Bouwens aan de andere zijde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 93 )

De bovengemelde Commisfie daarop naar den Haag vertrokken zijnde, en haaren last uitgevoerd hebbende, deed op den 18 November 1795, aan derzelver Committenten, het navolgend verflof*

RAPPORT, aan de Algemeene Vergadering der Wijkvergaderingen, binnen Amfterdam en derzelver Jurisdictie; -.' gedaan door de Commisfie, gedecer.

neerd in de zaak van den Burger Johannes Henricus Redelinghuijs.

Medeburgers !

Nadat uwe Commisfie, bij haare aankomst in's Ha* ge door twee haarer Leden kennis gegeven hadt aan den Prefident der Provifioneele Reprefentanten des Volks van Holland, den Burger Hugo Gevers, van het oogmerk haarer zending , en Copie van het te doene adres, aan welgemelden Prefident hadt doen

toekomen, begaf dezelve Commisfie zich , op

Maandag den i4den dezer , 's avonds op het haar toegedaan uur, en Corps naar meergemelde Vergadering, welke door den Burger Willem Holtrop, als fpreker der Commisfie, op eene, zo wij vermeenen, allezints decente wijze werdt begroet.

Na deze korte aanfpraak werd door denzelven Burger het aangekondi " adres woordelijk gelezen, en na de leEïure ter tafel overgelegd.

Door den Prefident der Veigulering van Holland Is hierop fchriftelijk declinatoir geantwoord geworden.

Den