is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van authentieke en andere stukken, betreffende de zaak tusschen Johannes Henricus Redelinghuijs aan de eene, en Pieter Paulus en Reinier Leendert Bouwens aan de andere zijde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(III)

Den laatstgemelden zal echter het Committé van Waakzaamheid vraagen , of den Burger Bouwens, (volgens den inhoud der gegeevene verklaaringen ten zijnen laste) dit alles niet op eigener authoriteit gezegt heeft? — ten miniteii heeft den Burger Bouwens deeze woorden gebézigdj pieter paulus is een verdoemde fchurk!

Maar, nog eens: om dit nu goed te maaken, na dat hij Bouwens deswegens voor Waakzaamheid ge-, roepen was, — wat ftond hem te doen? het ant-. woord moet zijn: zig te beroepen op het gefprek. van den Burger Redelinghuijs, gehouden op den 18 Januarij 1796, op de Burger-Sociëteit in den Hang ; — den man kon er zig zo het fchijnd , op geene

andere wijze uit redden; en wat behelsde dit1

gefprek? niets anders, dan het geene hij Redelingm huijs met zijne naamtekening voor het Committé van Waakzaamheid te Amjlerdam had durven bekrachtigen ! — niets anders, dan het geene hij reeds opi den 11de en 14de December aan eenen Pieter Paulus, die hij diep verachtte, ha-.! durven zeggen! — niets anders , dan het geene dien Pieter Paulus bij

zijne klederen had doen neérdrduipen! doen-

neerdruipen zedert den nde December 1795! —— doen neêrdruipen niet tegenftaande den Burger Redelinghuijs , daarna , en wel op den 3'jfte Januarij L796, als tot de Commisfie der Amfierdamfche.Stemgerechtigde Burgeren behoorende, onder 't oog van den Burger Pieter Paulus als Vice-Prefident der Vergadering van Holland , in dezelve verfcheenen was, om eene voordragt over en ter zaake der jeiuétie van de bewuste Commisfie van 24 te doen!

- Al