is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86 jolt. ZAAKEN VAN 1787.

te bevorderen, en de rust voor het welzyn van deeze Provintie reeds over lang noodzakelyk is geweest, offer ik gaarn ten nutte van de rust een onrustig Ampt op, dat ik bereidvaardig, met verzuim van myne byzondere zaaken, heb waargenomen.

Ik doe dit in die hoop, dat waatlyk hier door de rust inde gemoederen vsn die geene, die onrust verwekken, zal worden herfteld.

Ik doe dit des te gereeder om de fatisfaétie , voor myne Eer in de Refolutie van U Ed. Achtb. begreepen.

Hier uit blykt myne onfchuld, en Uwer Edele Achtb. betuigingen verdooven allen laster.

Ik leg dan myn Ampt van Penfionaris dezer Stad in den fchoot van ü Edele Achtb. neder; ik verzoek van deezen gewigtigen Post te worden ontflagen op zodanige wys , als U Edele Achtb. aan de waardigheid van deze Vergadering, en aan de eerv an «en eerlyk Minister, verfchuldigt zyt.

CXCV. ExtraS uit de Refolutien van Weth en Raad der Stad Middelburg,

In dato den 28 July 1787.

De Penfionaris Ermerins heeft ter Vergadering voorgedragen, dat hy door den Secretaris Changuion kennis hebbende bekomen van de deliberatien , die ter Vergadering van gisteren na den middag ten zynen opzigte hadden geventileerd, en alles willende aanwenden wat in zyn vermogen was, om met voorbygaan van zyn eige belangens de rust en welvaart van de Stad bevorderlyk te zyn, na een bedaard overleg by zig zelfs had voorgenomen, om vao zyn Post als tweede Penfionaris dezer Stad op den zeiven voet als Hun Ed. Achtb. by Refolutie van gisteren zig daar toe bereid hadden getoond, afftand te doen, verzoekende dat Hua

Ede-