is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83 jclt, ZAAKEN VAN

1787.

CXCVI. Extraèl uit het Register.van de Refo> lutiett der Heeren Staten van Zee* land. in dato 30 July 1787.

Ts, na deliberatie, goedgevonden en verftaan, dat de Heeren ordinaire Gedeputeerden dezer Provintie zullen worden aangelchreven en geauclorifeerd, zoo ais gefchied by dezen, om ter Vergadering van Hun Hoog Mog, te declareeren: dat Hun E lel Mog. niet minder als de Staten van Holla^d zyn aangedaan over het gevaar van de tegenwoordige omftandigheden, en dat zy de droevige gevolgen daar. van even zeer apprehendeeren. — Dat deze Provintie altoos genegen is geweest, om niets onbeproeft te laten, 't geen ftrekken kan tot herftel der zoo zeer eewenschte Eendragt, en tot inftandhouding der Unie, waarby zy plegijg verklaard, volvaardig te willen blyven perfevereeren- —- Dat Hun Edel Mog. hartelyk wenfchen , dat de disfenfien en verwyderiugen, dewelke in verfcheide Provintien over objecten van diverfen aart zyn ontdaan, en die tot beklaaglyke uiterftens, ten koste van wettig verkre^ene Kegren, politique Vryheid, en perfoncelé Veiligheid, zyn geklommen, door de Bondgenoten zells, en zonaer tusfchenkomst van eenige vreemde Mogenheid mogen bemiddelt en vereffend worden; waartoe het Verbond van de Unie middelen aan de hand geeft, welke nog niet met dien ernst zyn beproeft, dat aan derzelver fucces moet gedefe/pereerd worden. - Dat Hun Ede! Mogende mitsdien van oordeel zyn, dat de Bondgenoten eerst deze Conftitutioneele middelen , en fpeciaal (het geene op de tegenwoordige omftandigheden van de meeste applicatie is) die van het 16 Art. van de Unie behoren by de hand te neemen; waarby duidelyk bepaald wordt: ,, of het gebeurde (dat God verhoede) dat tusfehen de Provintien eenig on„ verftand , twist of tweedragt geviel , daarin zy „ den anderen niet konden verftaaa, dat hetzelve,

»» zoo