is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 204 )

Lande, een Provinciaal Synode van de Hervormde Gemeente onder de auétoriteit van den Lande, en op kosten van deze Provincie ftond gehouden te worden; dan daar, naar hun inzien, volgens de verklaarde Rechten van den M?nsch en Burger by het decreet van den 2,6 Febr. laastleden erkend, aan de ene Godsdienftige gezindheid geen meerder voorrecht, dan aan de andere moest worden toegefchreven, zo verzo:hten dezelve, dat ten deZen opzigt zodanige wyze voorzieningen, omtrent de op handen zynde Synode, of dies aangaande, voor het toekomende met het belang van de Rechten van het Volk van Stad en Lande, en tot voorkoming van onnodige kosten worden genomen, als bevonden zal worden te behoren, alles breder by voorfchreven Request voorgedragen: Is hetzelve gefield in handen van de Gecommitteerden tot algemeen Redres, op Rapport.

Gelezen zynde het Request van Jan Wolters als Gevolmagtigde van de Schippers HarmCoenraads, Atbert Bonnes, Stentje Teunis, Adriaan Jakobs, en Albert Andries Dik te kennen gevende, hoe zy alle met hunnne Ladingen door de Franfche Geheraals Macdonald en Reynier waren gearrefieerd en in -reqtiifitie gefield, of fchoon daar tegen geprotegeerd hadden, en daar door ieder derzelver aan kosten, fchaden, en interesfen, verzuim van tyd en leggelden ene afzonderlyke pretenfie hadden, weike ten requefte zyn gefpecificeerd, uit hoofde van ten enenmale van contante betaling verftoken te zyn, en met hunne talryke Huisgezinnen, en andere Noodwendigheden, zulks niet langer konnende ontberen, den toevlugt namen tot de Provifionele Reprefentanten, ten einde dezelve hunne belangen ter harten nemende, hier in zodanig