is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2G<5 )

de ii Confideratie nemende de omffcmdighedeh l waarin de Republiek met betrekking tot de Negotiatien te Parys conform der laatft ingekomene Misfive van de Ministers Blauw en Meijer, gefchreven te Parys den 27 April is begrepen, en welke ene fpoedige en onverwylde Refolutie zouden konnen vereisichen, zo dat zelfs de Gedeputeerden ter Generaliteit wegens deze Provincie, wel eens in de onmooglykheid zoude konnen geraken, om de nodige orders van de Reprefentanten van het Volk dezer Provincie te vernemen, veel minder derzelver antwoord intewachten, overzulks in dit fingulier geval, en om naderhand voor alle gevolgen van enig trainisfement onverantwoordelyk te blyven, de Gedeputeerden der Generaliteit geauthorizeerd , ten einde deze zaak, conform de gemanifesteerde denkwyze, niet alleen tot een fpoedige en finale afdoening te helpen brengen, maar des noods in zodanig emploi van penningen, als met concurrentie van de meerderheid der Bondgenoten nodig geoordeeld worden in dezen re moeten worden gemaakt, wegens deze Provincie over ene Som van Vyftigduizend gulden te mogen disponeren, welke Som de Reprefentanten ten allen tyde zullen valideren, en in uitgave accepteren, en worden de Ministers geauthorizeerd van deze Refolutie aan de Gecommitteerden kennis te geven.

Door de Provifionele Reprefentanten van het Volk van de Ommelanden ter Vergadering zynde geproponeerd als volgt: „ Daar by ene edele en n rechtmatige verfoeijing van alle wraakzucht en „ haatlyke vervolging, d* duur vcrpligte zorg voor „ de openbare rust, en gemene veiligheid echter „ geenfins uit hei oog mag worden verloren, en „ dus in de handen der openbare bekende vyan-