is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van resolutien van de provisionele municipaliteit der stad Groningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Maandag den 16 Maart 1795.

Provifionéle MunicpaUteit aanmerkende, dat daartegen reeds bevorens duidrlyke placaten zyn geëmaneerd, goedgevonden en daarby voor als nog te laten verblyven en dezelve ten ftrertgfien te doen executeren.

Door der Burger H. I&JF ter Vergadering voorgedragen, dat by hem a's rot het vifreren der Postwagens by refolutie gecommitreeid, zich had vervoegd de wagenmeeftcr, te kennen gevende, dat de paarden daarby behorende, meestal waren in requifitië gefteld of wierden gcëmployeerd ten die;,fte der Franfche Arrnée, alwaarpm de gedagte fchouwinp: voor als nog niet gevoeglyk kon gefchieden, heeft de Provifionéle Municipaliteit, het geproponeerde geapprobeerd en aan den Burger Kyffi overgela.en, om de vifitatie der Postwagens tot zoo lang te furcheren, als wegens de gemelde reden nodig zou agten.

Op her geproponeerde ter Vergadering nucrorifeert de Provifionéle Municipaliteit den Schoo.meefter M. van Olm. om ten dienfte van de Commisfie tot de inwisfeling der asfignaten te mogen fingeren, en voorts de publieke School imusfchen door een bekwaam onderwyzer in zyn plaats te doen waarnemen.

Dingsdag den 17 Maart 1795.

Ter Vergadering zynde gelezen ene misfive van den Drost II. Guichart, gefchreven te Zuidbroek den 16 dezer, vooidragende, dat het ys inde publieke trekvaart reeds was gebroken, dog dat niet re min de Wïnfchpter Snikkevaarders onder allerlei p'setex'en weigerden te varen, als onder anderen dat zy vooraf wilden dat het Carspel zich verbond, om hun te vergoeden, het geen hun wegens de overvoering van Fran fche Soldaten, die met hun mogten reizen zonder betaling der lhikvragten, of wel zonder betaling in geld te doen , eventueel zou mogen competeren, door welke kwade gezindheid van de Snikkevaarders alle bezwarenisfe der menigvuldige transporten, den landman die, by gebrek van reguliere fcheepvaart zyne paarden en rytuigen moet leveren, by aanhoudenheid bleef drukken; heeft de Provifionéle Municipaliteit deze misfive gefield in handen van het twede Committé, met auctorifatie om in die zaak naar bevinding te handelen,

Coll. Accord. J: H: KEI SER, Secret.