is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van resolutien van de provisionele municipaliteit der stad Groningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Dingsdag den 17 Maart 1795.

toebehorende en daar ftaande, voor zyn gebruik heeft geëmployeerd: voorts aldaar kogels hebbende bevonden v zig dezelve wilde aanmatigen op fundament van ene inftructie der Franfche Volks Repraefentanten, die h' m volgens zyne verklaring zoude magtigen, om van ade artillerie, wa^rhy dezelve ook be ond, het onontbeerlyke voor de Franfche troupen naar zich te nemen: verzoekende de Arti'leriemeefter gemeld , hieromtrent de weimening van de Provifionéle Munieipaü cit te mogtn verftaan: heeft Dezelve, na gehouden deliberatie, deze ?aak commisforiaal gemaakt aan het twede Committé, met auctorifiuie, om daarin te handelen naar haren rade.

Door het twede Committé ter Vergadering zynde gerapporteerd, dat in Commisfie had verftaan den Burger S. T. Emmen als Provifioneel Adjunct van den Ambtman van 't G >regt, welke had verzogt, dat de Provifionéle Municipaliteit mogt bewerken het verlenen van ene Franfche Sauvegarde te Haren , tot dekking tegen de onaangenaamheden , in cas van doorpasferende troupes, die in dien omtrek moeften worden ingeqaartierd, dan dezelve thans hebbende gedeclareerd, dat het pasferen van troupes aldaar thans zeer verminderde, wesha'ven daardoor de rede van zyn gedaan verzoek cesfeerde ; heeft de Provifionéle Municipalreit het gemeld Committé voor hare aangewende moeite bedankt.

Door de Burgers Tjasfens en Cremers ter Vergad ring zynde rapport gedaan, van de aan hun ongedragene commisfie, ten einde zo mogelyk te verkrygen het verlenen van pasfen voor fchepen met ballast beladen , naar buiten duins be. ftemd van den Franfchen Commandant Faure, dat dezelve hun, als ene zaak voordragende, die niet in zyne magi ftond, had gerecommandeerd zig deswegens te vervoegen aan den Generaal Magdonald: dat zy zulks hebbende gedaan, van denzelven een dergelyk berigt ontvangen hadden, dat zulks namelyk afhing van de Franfche Volüsrepraefentanten, thans in 'sHa;e zynde, aan wier order hy zig in dezen verpligt was te houden, waarby hem was bc^olo'i, gene andere fchepen , dan alleen die ter Vifchvangst uitliepen, n?ar zee te laten vertrekken, weshalven de Provif. Municipaliteit hie.in alteratie verlangende, zich deswegens alleen by gemelde

Volks-