is toegevoegd aan uw favorieten.

De revolutionaire vraagal, of De zwaager van den politiken bliksem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C J

het Staatslighaam, het g$efij de vogten in ons eigen lighaam zyn.

Een vry Volk, dat- is een Maatfchappy faam gefteld tik vr*yë Luiden, m et de Godsdienftige gevoelens van ieder mensch eerbiedigen : het moet by 'gevolg alle foort van Godsdienstverëering, zonder onderfcheid, in zynen boezem dulden, uitgezonderd echter die genen, welker beöefl'eningen ftrydeir zouden, — niet met de reden , dit zou té veel geëischt zyn, — maar met de goede zeden of deszelfs Staatsregeling.

'Het Volk heeft dus het recht van roevoorzigt op elk der in deszelfs boezem beleedene Eerdienften, het heeft dus het recht om de zodaanigen uijtebannen, die tegen de zeden of deszelfs wetten zouden inloopen.

Maar indien het alle foort van Godsverëering-, zonder onderfcheidmaaking' in zynen fchoot ontvangt, dan kan het zelf niet gezegd worden er eenigen aan zig eigen te hebben; want diegene., die het zig toeëigenen zou, zou niet meer in deszelfs boezem plaats hebben ; maar die zou aan het zelve, die zou aan allen eigen weezen. Bygevolg zou die, van dat zelfde oogenblik af, de heerfchende Godsdienstverëering, de Eerdienst des' over 't geheel genomenen Volks zyn: dus kan het Volk er geene hebben, ten zy alleen, wanneer deeze Godsdienstverëering zodaanig zy, dat dezelven. kan pasfen , overéénkomen en faamengaan 'met alle de anderen byzondere Eerdienften. -

Welke derbalvcn de byzondere in deszelfs boezem aitgeoeffende Godsdienstverëenngen mogen weczen, zij moeten allen, zonder onderfcheid, Godsdienstverecringen zyn by de Natie; géene. mogen of kunnen Godsdienstvereeringen weezeu va» dc Natie: m.iar indien geene der byzondere in haaien boezem ultgeoeffende' Eerdienften de haare kan wezen, zo kan geene der geestlyke ftanden, die de dienaaren van de eene of de andere deezer Godsdienstverëeringen zyn, des Volks geestlijkheid weezen, en by gevolg kunnen geen Priesters, die den een of anderen deezer geestlyke Handen uitmaaken, deszelfs Priesters zyn. Dcrhalven zyn de Priesters, vau welken bijzonderen Eerdienst; van'welke Kerkgemcenfc"tap" van welke gezindheid zy weezen mogen, Imnns, Rabbynen, Bisfehopperi, Mupht.'s enz. in deszelfs oog niets anders dan zeer met de grondwetten overéénkomftige: zeer den ftaat lieveude burgers, iiuüen zy de wet. rT!"7" "- - ."r. . i ten