is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot den extra ordinaris landdag gehouden binnen Deventer den 6 september 1786. en volgende dagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 79 )

gefchreven te Zutphen den 8 deezer, dienende tot antwoord op hunne Misfive van gisteren op authorifatie van Ridd. en Sted. aan hem gefchreven , houdende dat hy ingevolge de Misfive van Hun Ed. Mog. van dien zelfden dag de eer had op den Eed aan den Lande gedaan , te berigten, dat op order van Zyn Hoogheid aan den Commandeur van Zutphen gelast is geworden om op den 2 Sept. 1786 van zyn onderhebbende Manfchappen uit Zutphen te doen marcheeren een Capt. Lt. en fubalterne Officier een Bombardier en 31 Canoniers met zich voerende een Houwitzer en 4 metale Stukken Kanon a 6 i, met de daartoe nodige ammunitie, zonder echter te weten waar na toe die expeditie was ingerigt en waar toe zoude geë'mploye°rd worden, doch dat hy uit een nadere brief van den Capt. Lt. Commanderende het Commando , rapport bekomen hebbende, dat het zelve detachement in het Dorp Heerde op de Veluwe gekomen zynde , aldaar nader ordres om halte te houden tot nader ordre bekomen had, en hy daar van noch geen nader rapport bekomen hebbende thans met zekerheid Hun Ed. Mog. niet konde informeeren, waar het zelve detachement zich thans bevind.

Waarop zynde gedelibereerd is goedgevonden voorfchr. Misfive te Rellen in handen van de Heeren Gecomm. tot de zaken van financie dewelke worden verzogt en gecommitteert om dezelve nader te examineeren en Ridd. en Sted. daaromtrent te dienen van hunne Confideratien en Advis.

Accordeert met voorfz. Register.

EX-