Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 2 >

Anderen zullen, want, gelijk 'er onderfcheiden neuzen onder de mentenen zijn. zoo zijn 'er immers onderfcheiden foorten van nieuwsgierigheid? B. v. De geleerde de la mothe l ii vayer hadt eene zeldzame foort van nieuwsgierigheid naar het geen in de afgelegenfte landen voorviel. Toen hij op zijn doodbed lag, vraagde hij met de dood op de lippen aan een' vriend, die hem bezocht: ,, Wel nu, ■wat nieuws hebt gij van den Grooten Mogol?" Deze waren zijne laatfte woorden; voordat zijne vraag voldaan was, gaf hij den geest. Anderen, zeg ik, zullen niet ophouden met vraagen; wie is de man, die zich onder dezen naam verbergt? Quod genus'' unde domo? Wat landsman is hij ? Is hij onze of onzer vijanden ? Wat gevoelens kleeft .hij aan? In het burgerlijke en kerklijke? Is hij in den politieken en kerkdijken zin een ketter of een rechtzinnige onder de rechtzinnigen? Is hij een Remonftrant? Een Mennist? Eén van de openbare Kerk? Een Koccejaan? Een Vaetiaan? Een Lampiaan? Een voorftander van het oude of nieuwe licht? van de algemeene of bijzondere aanbieding? enz. oi>z. ona.

Mijne Heeren Uitgevers! weest op uw hoede; zou ik her •wel misgehad hebben, toen ik, voorziende, dat gij van vraagers zult overlopen worden, die geern van u zullen weten, wie uw Autheur, wie de vhaag-al is? u verzocht heb, dat gij 'er, als eerlijke Boekverkopers, en die zijn 'er immers nog, al was het ook dunnetjens gezaaid? een geheim van zoudt maaken?

Mag ik, zonder een Profeet te wezen, als Doctor l üdeMan, of de Horoscoop-trekking te verftaan, niet wel voorfpcllen, dat enkel door den naam, dien ik heb aangenomen, eene menigte vraagers zullen geboren worden? En mag ik mij, al verder met juiste en bondige fluitredenen naar de regels van eene goede en gelegitimeerde Logica artificialis, niet vleijen, dat mijne vragen, die ik van

tijd

Sluiten