Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C 67 >

n%tjen, en 2ie daar, menig één is toch wel een hoofd hooger opgefchooten, dan iemand van zijne voorvaderen in zijne familie! Keen de wijze Man heeft gelijk; de vraag, waar in de vorige tijden beter waren-' heeft uit wijsheid zijn' oorfprong juist niet.

Maar aan den anderen kant, mag men evenwel ook vragen; of alles zoo richtig is, en of het geen men van den trapswijzen voortgang der befchaaving en volmaaking van het menschdom opgeeft, in alles ftrookt met het geen de gefebjedenisfen ons leeren? En als men dit vraagt, en het onderzoek behoorlijk inricht, zal het dan wel effen uitkomen ?

Zouden beide de partijen niet in zekeren zin ongelijk en in zekeren zin gelijk hebben? En zou de voorïngenomenheid met zich zeiven aan den éénen kant, of gemelijkheid over zich zeiven aan den anderen, hier niet vrij wat haaren rol fpeelen ?

En waarom zouden wij het niet belijden? Zijn wij wel recht in tót, om zoo den toeftand van het geheele menschdom in ééns ons voor te (tellen, en te beöordeelen ' maaken wij niet veel te veel het befluit van bijzondere perfoonen, of bijzondere landen tot het algemeene menschdom? En mag dit wel gefchieden, als men gezond zal redekavelen ?

Bij voorbeeld: zij, die den ouden tijd prijzen en roemen, en alles, wat bij de voorvaderen gefchied is, hoog verheffen, zouden zij iemand, die wat historiën gelezenheeft, wel bewegen kunnen, om te wenfehen, dat hij geboren was, en geleefd hadt in de tijden van sylla, mar 10s, de Driemannen, toen al wat heilig was, vertrapt, de deugd vervolgd, de vrijheid verkracht, het geweld ten troon verheven, en fchuideloos bloed als water gefiort wierdt? of wat laater, toen de onfchuld te-en 1 2 val--

Sluiten