Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 9* >

cn ten wacht-offer eener moedwillige dwmglandij te maaken; Zégt ALTAMONT.

Was dit niet de ondergang der Griekfche gemeenebesten* dat zij eikanderen benijdden, den band van üendragt die "haar voor den trollenen xerxes geducht hadt gemaakt, ontfnoerden, de tweedragt plaats gaven, en het zwaard tegen eikanderen trokken'? Het gevolg^ verloren zij niet haare vrijheid, het dieibaarfre, dat zij hadden? Wat! is de fpreuk niet waar,

Dhcordia maxima 'rei dilakuntur.

door tweedragt gaat alles, ook de grootfie zaaken, te " grond-" Eu, fchijnt evenwel de wereld niet vermaak 'te hebben, om zich door tweedragt te laten ringel-

ooren ? .

Welke voordeelen zou het menschdom met genieten, indien het door Eendragt verbonden was? De mensch, aan duizend behoeftigheden blootgefteld, kan dezelven niet dan zeer gebrekkig voldoen, zoo lang een ieder zien deze voldoening met zijne eigene krachten alleen verzorgen moet, maar hoe meer hij zich met zijnen evenmensen verëenigt, en met denzelvcn eendragtig lamenfpant, hoe eemaklijker ook en beter hij zijn oogmerk bereiken kan.

Moest dus de Eendragt niet van elk en een ieder gezocht worden ? Moesten Wetgevers en Wet-uitvoerers zich niet altijd en beftendig daar op toeleggen, om onder hunne burgers eensgezindheid te bewaaren ? Is het niet de fpreuk of het devies van onze Republiek: Concordia res parvce crescuntEendragt maakt magt. Zegt de groote Leeraar niet: Een rijk tegen zich zeiven verdeeld, kan cnmooglijk beftaan! en heeft de endervin, din" van alle tijden zulks niet bewaarheid? moest dan niet met dezelfde vlijt voor de Eendragt gewaakt, ais voor de handhaving van het Recht, en de veiligheid van elk burger en ingezeten gezorgd worden ? Kan een land, waar men eensgezind handelt, wel iet te vree-zen hebben' moet zulk een land zijnen nabuuren geen eerbied inboezemen? Wanneer Regenten, als vaders, zonder eigenbelang, de zaak der ingezetenen behartigen, en recht e, bü'ijk handelen, en de ingezetepen zulke burgervaderen beminnen en achten, hoe gelukkig zou zu k een land zijn' Doet Eendragt een land met bloeien? geelt ondeSe Eendragt riet meer ftetkte en gerustheid aan een land, dan de meest-helooyenue Alhanuen met na, buarige Mogendheden? ^

Sluiten