Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 134 >

Wi voorbeeld: Is het bij de Japanners geene Schande indien rij een oog?, "lik zouden talmen , om zichze ven den buik^open te fni den, wanneer zij met deze eer door den Keizer verwaag Ld worden ? Rekent'een Engelsen Struikrover het met voor schande zoo hij, opgehangen wordende, eenige vreeze voor den dood of'btrouw ove? zijne rooverijën en ftraatfchendenjen zou

t0Hoeni^ dat Heettjen daar zoo verlegen ? wat Schande is hem wcdervaaren? we foei, hij hadt een gat in zijn kous boven do fch el' en een vlek op zijn rok; is dat geen Schande? Maar ï .rr hit we ooit zich gefchaamd, dat 'er zoo veele vuile vlek, kef in zij^ «den? en zoo veel ledige vakken en gaten ui zijn

brft iXmenigmaakn gedacht, en onder het denken «enigen •• l»n bals "ebroken wat of toch de oorzaak mag wezen, dat men over die vrMg Is dar geen Schande? zoo verfcbiUend denkt, en zie hief, welke vraagen uit al dit denken m mijn geest zijn

0PëekWM™ccrL, die den aart en het karakter van den bewooner «n7Pr aardfche hut hebben beftudeerd, hebben waargenomen, dat £ zoo vee invloed heeft op de beöordeeHngen der menfehen

ver de voorkomende zaaken, dan de adfociatw ,Je*rum,&e famen. konoeHntt der denkbeelden, welke men zelfs in het vee v.aa koppeling uci voorbCeld, heeft in de keuken gefnoept, is

W d ftok «eklöpt dZhij 'er gevoel van hadt; „aderhand komt wfwedert de Sen, ziet een lekkerbeetjen, wilde geern proeven maar het denkbeeld van den ftok vereemgt zich terftond met i t ',i,.,,i-bceld van dit lefckerbeetjen, enz.

7o; «ïk Iele adföciano xdearum niet de groote reden z,,n r.nr-nfchen over de Schande zoo verfchillend handelen ? mlnfcherzTn, minne eer in hunne Schande zoeken? £ dezeÏH menfchen'van daag Schande noemen , net geen morgen

een eer zal wezen ? De lezer mag 'er ééns over nadenken, ik wil

£- aUe?" ™t recht, hot denkbeeld

Decrj5d/ve1b0.7den me? het denkbeeld van een fchavot; en va„ Schande veibondej™ Be< menSchdom in het genieen den Zie daar de » voor een* fcnandelijken dood re-

Zliik ii"et voor ecld, door mijnen Korresponcler.t b»ge-

T^edt t ^^SËS^^y^A herboren wor, 5enTnlaltetWend vaderland hunne wederöpgerechte Hand, É3#£ ^ laurier der zegepraal bdtroonen

Sluiten