Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 219 >

daar aan verwantte Oosterfche, zoo wel als aan de Gnekfche en Latyufche talen ? en om te toonen, dat gy een man van fmaak zijt, zegt gij immers ook duidelijk genoeg, dat gij bekent zijt met de Franfche en tans meer algemeen wordende Hoogduitfche taal ? van het italiaansch fpreekt gij niet! met het Engelsen fchijnt gij noch niet gemeenzaam ! Hebben de opgenoemde talen u zoo veel leeYen vragen ï ik zal beproeven, of ik ook wat vragen kan. Zoo gij een Hoogeerwaardige Hooggeleerde of Wederwaardige Zeer Geleerde zijt, neem ik de vrijheid (dit zeg ik eens vooral, want dit fchijnt mij toe te blijken) u te vragen, of de Engelfchen (ik bedoel nu de heerfchenden, ce BisfchoplijKen, de anderen nu niet in aanmerking nemende) alle Kerkplechtigheden der Roomfche Kerk wel hebben afgefchaft, — of zij de geliefde Dortfche Canons of Geloofsregels ook wel hebben aangenomen , dan of zij de gevoelens der Arminianen of Remouftrantsch Gereformeerden meer zijn toegedaan, en of zij dienvolgende wel kunnen worden aangemerkt als Geloofsgenooten van die geenen, die bij ons tot de Kerkgemeenfchap van den eerften rang behooren, gemeenlijk de Nederlandfche Kerk —of, en misfchien zeer eigenlijk, de heerfchende Kerk genoemd? Ik rep nu niet van geloofsen bondgenooten te famen genomen , veel minder van natuurlijke geloofs en bondgenooten; dat is mij te geleerd. Zoudt gij nu over de laatst voorgeftelde vraag niet kunnen gaan vragen, zonder u eerst op het Engelsch verder toe te leggen ? Ik heb veel zin in dit gezegde: Uwe befcheidenheid zij allen menfehen bekend: anders zoude ik u misfchien vragen, b. v. weet gij ook te vragen over 't geen of wat in de gewijdde bladeren allegoriesch (bijfpraak- of fpreukig vind ik bij Meier, maar is dit wel volD d 2 doe*

Sluiten