Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ 35<5 >

wel zoo ongepast, ook in onze dagen zo al ééns te vrss gen: wat is Verdraagzaamheid ? zoude het niet aller voordeeligst voor ieder Land? voor ieder lid der Maatfehappij in 't bijzonder zijn ? als men Verdraagzaamheid kende t Verdraagzaamheid oefende? zoude het niet beter zijn, dat inwooners van één Land ? van ééne Stad vreedig, en verdraagzaam met elkander leefden? dan over dingen te twisten, en te vechten, daar ze geen de minde kennis, ▼an hebben ? wat heb ik, bij voorbeeld, niet al geraas en getier gehoord voor, en tegen de oude Conftitutie ? Ik , ais een echte Kosmopoliet, die niets vuuriger wenscht, dan alle zijne medemenfehen gelukkig te zien, wild» gaarne als bemiddelaar dienen ; ik vraagde dus gulhartig; wat zij door het woord ,, Conftitutie" eigenlijk vei (Ion? den? en de goede lieden wisten, het mij even weinig te zeggen, als de ij veraars voor ,, het oude, en nieuwe licht;" en evenwel da,t krakeelen, fchelden , flaan , nam. geen einde: is dus de Verdraagzaamheid niet ten hoogften wenschlijk ? en kan men die wel genoegzaam aan* prijzen ?zouden daardoor nietfrlle haat, krakeel, vervolg, en wraakzucht, als kinderen der duisternis, weder in da bei gebannen worden, waar uit zij gefprooten zijn ?—-* En is, de Verdraagzaamheid onder de noeste, en eenvouwige Landbouwers niet ook even noodzaakelijk ? en even onbekend? zijn 'er niet Gewesten, daar de boeren elkander haaten, en vervelgen, om dat de een zijn land Ba3 de oude, en de ander na de nieuwe manier bouwt? blijven niet dé meeste hardnekkig aan hunne oude ger woonten hangen? al zien ze zonneklaar, dat hunne buulen, die de, voorlichting van kundige Menfchenvrienden opvolgen; met wehjiger inzaad dubbel oogden ? Zoude men dan niet ook kunnen zeggen, dat Verdraagzaamheid de moedei; der Wijsheid is? maakt zij, door het wegèemen van haat, en partijIchap, de menfehen niet vatbaar om onderwijs aan te nemen ? om de Waarheid onbevoor. $prdeeld te zien ? om meer kennis te verkrijgen , en daar door hun eigen' geluk en het welzijn van den Staat met yeréénigde krachten te bevorderen ? Maar laat ik uitfehei. den; misfchien hebt Gij ook — nog eenige vragen, kier bij te voegen? tot meerder onderricht van uwen bqtendigen Leejei

J. W£RELD«UKC-£3.

Sluiten