Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 398 >

door geene voorwerpen worden aangedaan ? Kan men van zulke lieden wel zeggen, dat zij geduld oefenen , wanneer zij wederwaardigheden ondergaan, die zijniet voelen , en daarom 'cr ook niet over morren?

klebnth is zulk een ongevoelig mensch! hij verliest zijne Ouders, maar draagt derzelver dood gelaten, zonder naauwlijks eenige aandoening van droefheid te betoonen. Noemt gij k l e a n t ij geduldig ? o Hij hadt nooit waare liefde voor zijne Ouders ! Hij mist hen derhal ven ook niet 1

Hoe wordt het geduld geroemd van oeoïctes ! Dewreede dood heeft hem eene uitmuntende Vrouw ontroofd ! en zij kost hem naauwlijks ééne traant moeten wij dat geduld noemen Lezer ? Hij heeft haar nooit bemind bij haar leven , de norfche zuurmond deedt haar alle verdriet ?an ; en was, menschlijker wijze , de oorzaak van haaren dood.

Toen cicero in ballingfchap moest trekken, en zijn Vaderland verlaten, was hij geheel terneder geflagen , die groote Redenaar zuchtte, ftorte traanen , fchreide als een kind, en keek dikwerf om naa Italicnl Veelen hebben dit als een vlek in het Karakter van dezen grooten man befchouwd; maar aifchoon wij,meer bedaardheid en (landvastigheid van geest, meer geduld in hem mogten verwachten, moeten wij echter dit ongeduld niet voornaamlijk toefchrijven aan 's mans gevoelige ziel? die liefde hadt voor het Vaderland, die wezenlijk gevoelde , hoe hard het valle voor eenen welmeenenden Vaderlander, die het best van zijn Stad en Land gezochthadt, hetzelve te moeten overlaten aan de heerschzucht van eenen clodius, en aan de partijfchappen van caesar en pompejus? kan niet een flaaffche ziel in tegendeel alle onderdrukkingen, alle vernederingen dragen , en een fehijn van geduld vertoonen, dien hij in de daad niet oefent, omdat hij geen gevoel bezit, en zich geene zaak aantrekt? En is dat geduld?

Wat is geduld ? zou de Vrijheid - lievende Paöli deze Vraag niet vrij gepast kunnen beantwoorden ? Die twintig jaaren geduld heeft geoefend, daar hij ab balling buiten zijn Vaderland zworf, maar nu, na zo veel jaaren gedulds , de Vrijheid van Korftka herfteld zal zien ? Wat is geduld ?

De

Sluiten