Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 68 X

Dc Burger Pieler Linftwrst is altoos bekend geweest Voor een ,-atnot, die de V olkszaak ten zuiverden toegedaan is. — In J7Ö7 was hy reeds aan de vervolging biootgetttfd, hetwelk naderhand nog verniecrcerdé, toen In , werkend Lid zynde der Geheime Patriotfche Vergadering, verraaien wierd, en met een,ge zyncr iotgenooten zyn her ju de vjacht moest zoeken, wordende bv door het Ltr.urlche Gerecht, ze'fs tot midden in het Gpiderfche vervolgd, waar men hem, metéén zjner vrienden, gcwïs zoude gekicegen hebben, indien geen cerl-.ke landman ; zyn armoedige hut ten Ichuilplaats hadt gegcevcu, vn hun 30 nureri in het hooy verborgen hadt. , fy&'Mïr*^* OmwenLiiag in 1795 was Linthorst (jezcitijé \ oiksM'iend , cn by den wekieukenden Utrechte: aar ten hoogden bemind. -—; In de Centrale Vergac.er.ng, zoo wel te Urccht als in den Haag, gedroeg ny ach als een PATRIOT,'dat hv imge'vks deed in den. R..an der Gemecte ui het Provincii.il Belituir van l-rrecht.

Oordeelt uit dit aangevoerde, of ik 11 niet wrustelvk mei neen kan beantwoorden, en uit het geproponeerde , ri,Jt volyvertg de tegenwoordige erde van zaJs.cn moet na/pocren ?

de donder.

Aa« de POLITIEKE DONDER.

Broeder !

Daar gy , naar ik gehoord heb, zoo dou&rsdi, roliticfc zyt, vw ifc piet beie/, dat' u om raad :c vraagen, wat zoo al trgoi.swccrdig over den (iaat vftj tny lieve Vaderhand p,pei denker? Nieuwsgierig van aart Zyjidè, maak - ij; aftop* gelegenheid te hebben, om het ntenus, dat aan d; orde v.-n e. n t'.-.g is. tc verncen.en, dan heel veel wyz?r werdt ik daardoor dfet; va» wtre reizen liïgt nier, vee/, zoo ais het fp; eek woord zegt , en ik geloof het waaVIyk ook, want ik zie dikwyls zoo. dra menfchen op haar ^-r ra: jl oei zit.'en, cn je een zaak van den naald tot aen draad toe ver haaien, dat alteir.aal praatjes voor de vaak zyn. BëhalVen dat, hebben wy thans zpo vcvle zaaken , 111 plaats van woorden, .en woorden in pkiats yan zaaken, gekregen, dat mén 'er waarachtig awsi Biel w;>s uit kan worden. Ik heb nu juist geen jchaap.-hoofd., ik heb nog geen v, espen in de Kop, emzy Keggen t dat myn hoofd nog al tanw/yk gefloten is A

maar

Sluiten