Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X <& X

maar hierby ben ik fgg betwind van de rekening; ik

fchroom daarom ook een duit in de vee! te ftet.en , terwyl anderen zoo den frtater roereu, om dat zy een klokje hebben hooren luiden, maar niet veeten vaar

het kapelletje ftaat of de klepel hangt. . Daar

lees ik bv voorbeeld, dat bet Intermediair Beftuur, Reprefentanten hieten ze geloof ik , de Adrcsfen'v.ui Amderdamfche Rurgers over die Ututarisfen (Unie-gezinde wil ik zeggen) buiten deliberatie heeft gehouden. Ik arme ziel, verftaa dat nu zoo van myn zelve nietj doch ik heb een alderkostelykst Woordenboek daar ix al d;e trararie in uitgelegd vindt, maar dat is het nu juist, dat my in de konkels helpt; daar liggen eigent lyk da mosfelen; hanc hlae'lacrimae, zoo als ik op het Latvnfche School heb leeren zeggen. Het woord Addres, 'dat ik opzocht, word 'er dus uitgelegd:

Addres is een nederig of onderdaanig verzoekfehrift van dc leden (het zy alle of fommigc) van het Souveraine Volk aan deszelfs Regenten of b cprefentanten. Volgens de eynofure, worden die Addresfen meest in commisiie geheld. Zie verder Cynoftre en Commisjie , benevees de woorden Souverein, Request, Dilayeeren , Accordeeren, Interpreteeren, Altereeren, Decli-

tteereu. ■ Somtyds zyn 'er ook Addresfen, die gcen-

lints in een gebaste ftyl zyn gefchreven, in welke zelfs de genoemde leden van het Souvereine Volk fomtyds de daaden hunner Regenten, bedillen enz. Vólgens (Je eynofure worden deeze altoos buiten deliberatie gehouden. Zie verder Cynoftre , Vryheid, Opyermacht des Volks , Straffen , Vrees, Kwalykgezinden , Energie, Moderantisnivs. ■—— pp dc Addresfen ter inroeping of reclame der Staatsregeling, is geene vaste eynofure, wordende dan eens de eerfte, dan "weder de tweede bovengemelde gevolgd. Zie verder Staatsregeling, Invoering, Uitjlel, Stem des Volks.

Hoe men een drek meer roert, hoe meer hy ft inkt, zoo als het fpreekwoord zegt; hoe meer ik hierover m)n nagels afbyr, hoe minder ik 'er agier kom, want het vloeit als een Fontein uit een bcfemfiak, dat het buiten deliberatie houden van die Addfesfim, zoo volgens gewoonte eene zekere afkeuring zonde behelzen kunnen.

Ik weet wel, dat die de la at ft e dra pel uit de kan vil hebben , het lid op de neus krygt, en die al te ftyf aan een touwtje trekt, de einden in' de hand houdt ■• ik ben daar geenlints voor, al te driftig de'ist I 3 niet,

Sluiten