Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 70 X

niet, maar toch denk ik, S'recht moet recht zyn, al zou men malkander in riemen fnyden; en of al eenzaak veel voeten in de aarde heeft, en domme menfchen , als ik, 'er geen gat in zien, men moet het daarom niet op de lei flellen, want dan ware 't werk fiecht gefchoren. Ik weet wel beter, en heb dikwyls hooren zeggen, dat het roer 'er gantsch niet na ligt, dat onze uit ons midden verkoren Reprefentanten, van ohs cn onzen wil, een wasfche neus zouden willen maken , want kyk 1 dat zou 'er zoo niet in te werpen zyn als een bal in een vengfter. Terwyl nu die Amfterdammers zoo een lange neus gekregen hébben, moet 'er, dunkt my, wat agter de gordyn fchuilen, cn een van beiden waar zyn, dat of zy met fpek, gefchoten hebben, dat nu wel mogelyk kan weezen, om dat het uit de mond van de Reprefentanten opgefchrevcn is, cn hooren zeggen al half gelogen is, of ik verftaa my de woorden buiten deliberatie houden niet, want als ik zoo wat van den ouden kiem zie, denk ik nog al, 't einde goed, al goed, maar hoe kan dit zonder deliberatie komen, 'er gefchiedt immers by de Reprefentanten niets buiten deliberatie. > En buitendien , alle gekken op een fokje, Vriend! ik weet het touwtje nog niet vast te knopen , ik weet wel alle dingen hébben twee handvatten , maar de Staatsregeling tog niet,,hoe is bet dan mogelyk, dat van twee die- het goed meen en, gelyk ik niet kan twyffelcn, de ccn de vlag uit een anderen

hoek laat waayen als de ander? • Hoe het ook zy,

_mvn oogmerk was maar u te vraagen , of Iluber, Siderius, enz. I'cederalisten zyn of niet? cu zoo ja, of zy dan een Volk, dat niets Ecederalistisch is, kunnen vertegenwoordigen ? Waarmede Heil!

CUSIOSUS.

P. S.'By nader overdenking, komt my toch voor, dat zy geen Fccdcraiisten zyn kunnen , want zy hebben immers verklaard, het Fat der a lismus te haaien,? ■ , ■

ANTWOORD.

Burger Curiofts! Pet bellek van dit Blad geen gedetailleerd antwoord toelaat :ndc , kan ik niet anders, dui u lenvoiecren naar

de

Sluiten