Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' X 71 X

de advifcn van dc bedoelde Burgers, die de Amfterdammers naauwkeung in hun Adres , hebben aangefiipt, zoo als gy ongetwyffeld zult hebl H gezien. In dezel¬

ve zult-gy licht genoeg vinden cn ontdekken, of de Amfterdammers al of niet met fpek gefchooten hebben , met aan het Intermediair beftuur tc zeggen, dat het bovenaangehaalde (de advifen namentlyk) genoegzaam zal , zyn, om ulieden te overtuigen, dat de gemelde perfoonen , door. hunne daaden en woorden getoond hebben, voor ft anders te zyn van het Fcederalisme , tegen wiek de Acte van Staatsregeling getracht heeft te waaken, en welke, ingevolge van dien, niet admis ft bel zyn, tot leden van het vertegenwoordigend Ligchaam des Bataaffchen Volks.

Hoe verre de macht ftrekte van het Intermediair Beftuur , om het Adres buiten deliberatie te houden, laat ik liefst onbefh'scht, doch dit meen ik, dat dc wcllcevendheid (gezweegen van de verplichting) altoos medebrengt , dat men iemand op zyn» vraagen behoorlyk antwoord; en dat, zonder hetzelve, eene diepe verachting wordt te kennen gege'even.

Ik twyffcl niet, of aan iemand, die zoo ryk in fpreekwoorden is, zal voldoende zyn, dit kort antwoord varx de

donder.

de BOER en de REPRESENTANT.

b o 5 r.

De Rechten van den Mensch, zyn die een heilige Wet ?

representant.

ö Ja! zoo lang als ik 'er nog niet by verlet!

Ex tempore.

NB. Door plaatsgebrek hebbe ik de Advertentïen en Zeetyding moeten hiaten leggen , zynde het vervolg der belangryke Misfive, uit kwaadaartigheid van in zyn geheel niet geplaatst te zyn geworden, doof den Eigenaar

terug

Sluiten