Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 72 X

tcrtt* SfeV&detój met bedreiging deze vc nu aan de Ptteg tl Reveil, doch waar ik denk dat hy fnip zal vangen, vermits die genoeg te doen* heeft, de Republiek uoer tc S „ - hef gehouden gedrag der Hcibeefems optefpooïènl vraagen te beantwoorden die >k met gaarne op mvn rekening wilde hebben, en den rol van Accufateur

fLeien. Bv de Praag* zal het ook niet luk¬

ken vermits die genoeg te doen heeft, met te betooopL StS zoo wel Vrouwen als Mannen in het Be1 ,'r kunnen z^n; waarom ik my vlei dat de Misfive

nv wel weder met W"de potjes zal terug gebracht worden , wanneer ik dezelve, al was het een paar dagen vroeger dan ordinair, terftond zal mcdedeelcn.

Jtlt verklaar ik ep myn Burgertrouw.

Tc bekomen:

Te Amdcrdam, by ranTï..i]elen, Bom en C Romyn } TetSS. renner; Haarlem, Bohn ; Leydcn, totUtrecht Ar ^ d|jn z,w*^y»en

' i%£ecf?jm, Roelofsvaart; Schiedam

i**/ i>SSw. vm ZaWeh, Bal, Taïag/l*KS5A* en voorts by de» voernaamfto Boekverkopers, door de gehecle Bataaffche Republiek. De prys is i ftuiVer.

Sluiten