Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* ">

vereenigen, (achf ware het moogelijk, hier door oofc alle factiën te vernietigen.)

Hoor hem, goede Jan in de War, om nu uwe drie Zeonen nopens het verfchil van politieque fentimenten te bevreedigen (want om één Dominéé, één Advocaat en één Losbol flegts tot één denkend weezen te vormen, zie ik weiniger kans toe, dan am uw het zoete van den jeugdigen wellust te doen fmaaken,) dient gij

i. Aan Uw zoon den Advocaat, die zwaar oranje is, buiten zijn gerechte aandeel in de nalaatenfchap, het welk mijns inziens zoude moeten beltaan, in de proclamatie voor de acte van Staatsregeling gefield, als mede het Artikel uit het contract fociaal van J. JRousseau, rouleerendeover hetrecht derStekrte vergezeld van het Hot van de Unie van Utrecht, luidende: „ aldus gedaan en gearresteerd enz " mede bij wijze van Legaat toe te kennen een kleine kies, ten einde zig al fpeclende aan de Broederfchap te gewennen. —

2. Uw zoon de Dominee, die fiijmerig is, moet tot aandeel erlangen Art. 19, 20 en 21 uit de Burgerlijke en Staatkundige grondbcginzclen der Conliïtutie, als mede alle deadditioneelen agter dezelve gevoegd.— Denaam van jean jacques Rousseau zal voor hem genoegzaam en het overige van de Unie van Utrecht toerei*

kende zijn verders zoudet gij, om geen jalouiie

te verwekken in uw leven aan hem als een donnatie kunnen aanlchalTen een toverkaart, welker fingu. liere wenteling hem veellicht eenige disfipatie in zijn zwaarmoedigheid zal veroorzaaken.

3. Uw zoon, de Losbol en Republicain moet zig om alle uitfpattingen te prevenieereen, vergenoegen, met het overige zo van de acte van fiaasregeling als van het Contra & Sociaal vermeld, en gij zoude hem zo tot verbroedering als tot beftaaii voor zijn volgend lecven, door uw Eerbiedwaardigen mond, kunnen aanbeveclen, de deusd en het vaderland!

Hier door heeft ieder hunner van de onderfcheidene gedeeltens zijn ter verbroedering ftrekkend aandeel,dat hij 'er wel bij doet — en voor '£ overige zoude ik,

ge»

Sluiten