Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 149 )

fchoon was, of it wist terftond, dat gy Juffrouw ** gemeend hebt. Het is haar eigen, zich zelve geern te willen pryzen. Zo era ik haar maar iets van de nieuwe wyze, op welke ik myn haair laat opmaken , beih te zeggen, fpreekt zy terftond van de nieuwe Mode , die zy voorgeeft uitgevonden te hebben ; Onöphoudelyk in haaren eigen lof weidende, laat ze u geen tyd, om één enkel woord te fpreken. Wanneer ik haar fomtyds eenigegalante aanigheden yvilde zeggen, was zy onbefchaamd genoeg, om my te antwoorden: Gy hebtgelyk, maar hebt nog te min gezegd. En mafoi, ik zeide haar zo veel, dat zy had bchooren te bloozen. Heb ik dus niet ftom moeten worden ? Met één woord, gy hebt haar naar het leven getroffen. Mevrouw N**, die eertyds minzuchtiger en al te galant geweest is , is immers Mevrouw * * op de * * gracht. Heb ik hetniet wel , Myn Heer? Waarachtig, gy zyt zeer galukkig in het karakterizeeren. Ik ben

Myn Heer!

de Uwe Jakob Vlug.

De Heer Vlug bedriegt zich! Het kan zyn, dat Juffrouw** zich zelve te veel pryst, omdat hy te onbekwaam tot haaren lof is, en zy dus zyne onbefcheidene Loftuitingen éénsklaps wil doen ophouden. Nogthans heb ik Julfer** noch Mevrouw ** willen afbeelden. Ik ken geene van beiden. Fa** is eene Romeinfche («0; en Mevrouw** eene Franfche Dame, wier Gefchicdenis de {leer Cresiu.on de jonge onder den naam

van

(,/) r.ella es , novimus, & puella, verum eft. Et dives; Quis enim potett ncgare? Sfcd dum te nimiiim, Fabulla, laudas, Nee dives, nequi bella, nee puella es.

MAÏU1AL. Libr. I. ef. e».

T 3

Sluiten